• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/dindersindeyiz.noktanet.3
 • https://twitter.com/
 • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
 • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
Giriş
Takvim
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği
8.3.Din ve Hayat özet-2023
8.2.Zekat ve Sadaka Özet2023


İndirmek için tıklayınız...
8.1.Kader İnancı Özet2023


İndirme sayfasına gitmek için tıklayınız...

1.ÜNİTE

6.SINIF 1.ÜNİTE:
PEYGAMBERLER VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN

NELER ÖĞRENECEĞİZ ?
Bu bölümü tamamladığınızda
• Peygamber ve peygamberlik kavramlarını,
• Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini,
• Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu,
• Vahyin gönderiliş amacını,
• İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri,
• Hz. Âdem’in (a.s.) hayatının ana hatlarını,
• Kunut dualarını ve anlamlarını öğreneceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR
• Nübüvvet
• Risâlet
• Davet
• Tebliğ 


 1. Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak
kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bazılarının adı belirtilmekte, bir kısım peygamberlerin ise hayat hikâyeleri ve tevhit mücadeleleri hakkında bilgiler verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı yirmi beştir.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler şunlardır:

Hz. Âdem (a.s.)

Hz. İdris (a.s.)

Hz. Nuh (a.s.)

Hz. Hud (a.s.)

Hz. Salih (a.s.)

Hz. İbrahim (a.s.)

Hz. Lut (a.s.)

Hz. İsmail (a.s.)

Hz. İshak (a.s.)

Hz. Yakup (a.s.)

Hz. Yusuf (a.s.)

Hz. Eyüp (a.s.)

Hz. Şuayp (a.s.)

Hz. Musa (a.s.)

Hz. Harun (a.s.)

Hz. Davut (a.s.)

Hz. Süleyman (a.s.)

Hz. İlyas (a.s.)

Hz. Elyesa (a.s.)

Hz. Zülkifl (a.s.)

Hz. Yunus (a.s.)

Hz. Zekeriya (a.s.)

Hz. Yahya (a.s.)

Hz. İsa (a.s.)

Hz. Muhammed (s.a.v.)

 

Kur’an’da ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülen üç isim daha vardır. Bunlar Üzeyr (a.s.), Lokman (a.s.) ve Zülkarneyn’dir (a.s.). Ayrıca Şit (a.s.) gibi hadislerle bildirilen peygamberler de vardır.

 • Resul: Allah’ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.
 • Nebi: Allah’ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.
 • Vahiy: Allah’ın peygamberlere mesaj göndermesi.• Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir.
  “Andolsun ki biz, … her millete bir peygamber gönderdik…” (Nahl suresi, 36. ayet)
   Peygamberlere inanmak,İslam dininin inanç esaslarından birisidir.
 • Nübüvvet kavramı sözlükte; peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet gibi anlamlara gelir. İslami bir kavram olarak ise nübüvvet, Yüce Allah’ın (c.c.) gönderdiği emir ve yasakları, vahiyleri, ilahi ilkeleri alıp insanlara dinî gerçekleri duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik demektir.
 •  Risalet de nübüvvetle eş anlamı olan bir kavramdır.

 

2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

1. Sıdk: “Doğru olmak” demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır.

2. Emanet: “Güvenilir olmak” demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.
3. Fetanet: “Akıllı ve zeki olmak” demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah’ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir.
4. İsmet: “Günah işlemekten kaçınmak” demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır.
5. Tebliğ: “Açıklamak, bildirmek” demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.

Mucize:Allah’ın izniyle sadece Peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler, hareketler. Peygamberler insanların iman etmelerine yardımcı olmak ve onları ikna etmek amacıyla mucize göstermişlerdir.

Tevhit: Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak, hiçbir şeyi eş koşmadan, ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.
Şirk: Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmek; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.

Peygamberlerin Görevleri:
» Allahü Teala’nın emirlerini ve yasaklarını bütün insanlara duyurmak (tebliğ etmek)
» Allah’ın ayetlerini insanlara açıklayıp öğretmek
» Yüce Allah’ı insanlara en doğru şekilde tanıtmak
» İnsanlara inanç esaslarını ve ibadetin nasıl olacağını öğretmek
» İnsanlara güzel örnek olmak
» Görevlerini yaparken zorlayıcı değil müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olma

3.Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Çünkü vahyin muhatabı insandır ve Allah (c.c.), elçilerini insanlara göndermiştir.

Peygamberlerin görevlerinden biri de insanlara örnek olmaktır. Allah’ın (c.c.) elçileri olan
peygamberler inançta, ibadette, ahlakta insanlara örnek ve önder olmuşlardır. Samimi inançlarıyla,
inançları uğrunda yaptıkları mücadelelerle, Allah (c.c.) yolunda çektikleri sıkıntılarla, yaşayışlarıyla, üstün ahlaki özellikleriyle insanlara rehberlik etmişlerdir.

Bütün peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Peygamberler, Allah’ın (c.c.) insanlar arasından seçtiği özel kimselerdir. Onlar, örnek alınması gereken birçok güzel özelliğe sahiptirler. Peygamberlerin ihlaslı kimseler veAllah’ın (c.c.) seçkin kullarıdır. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Yüce kitabımızda kıssası anlatılan peygamberlerin hayatında, örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur’an’da da peygamber kıssalarının anlatılış sebebinin, onların örnek alınması olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Hz.Eyüp:

Kur’an’da anlatıldığına göre Hz. Eyüp (a.s.), çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilmiştir. Ancak
Eyüp Peygamber (a.s.), çektiği sıkıntılar karşısında hiçbir zaman Allah’a (c.c.) isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Rabb’inden (c.c.) yardım dilemiştir.(4) O, İslam kültüründe sabrın sembolü olarak
gösterilmiştir ve bu özelliğiyle ön plana çıkmıştır.

Hz.Yusuf:

Hz. Yusuf (a.s.) küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Mısır’a giden bir kervan tarafından kuyudan çıkarılıp köle olarak satılmıştır. Mısır vezirinin yanında çalışırken vezirin eşinin iftirasına uğramış ve haksız yere yıllarca zindanda yatmıştır. O, bütün bu zorluk ve sıkıntılara sabırla karşı koymuştur. Her zaman Allah’a (c.c.) yönelmiş, ona sığınmış ve Rabb’inden (c.c.) yardım dilemiştir. Hiçbir zaman Allah’ın (c.c.) haram kıldığı fiillere yönelmemiş, hep iffetli davranmıştır. Allah (c.c.) da bu sevgili kuluna yardım etmiştir. Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) lütfuyla peyamberlikle görevlendirilmiş, Mısır’a vezir olmuştur. Daha sonra kardeşleri ile karşılaşan Hz. Yusuf (a.s.), onlardan intikam almamıştır.

Hz.Yusuf:

Hz. İbrahim (a.s.), kavminin yanlış inançlarını benimsememiştir. Ataları-
nın tuttuğu yanlış inançları sorgulamış, aklını kullanmış, evren ve varlıklar üzerinde düşünerek Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğunu kavramıştır. Cansız varlıkların tanrı olamayacağını insanlara haykırmıştır. Allah (c.c.), ona peygamberlik vermiştir. Hz. İbrahim (a.s.), babası da dâhil olmak üzere insanları hak yola
çağırmıştır. Onlara karşı büyük mücadeleler vermiştir. İnancı ve tevhit mücadelesi uğruna ateşe atılmayı göze almış ancak ateş onu yakmamıştır.(2) Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirme konusunda son derece duyarlı olan Hz. İbrahim (a.s.), bu uğurda en sevdiği şeylerden dahi vazgeçebilmeyi göze almıştır.
Rabb’ine (c.c.) sınırsız itaat ve sevgiyle bağlı olan İbrahim Peygamber (a.s.), “Halilullah” yani “Allah’ın dostu” olarak nitelendirilmiştir. Onun hayatında da örnek alacağımız pek çok güzel özellik vardır.

Hz.Muhammed:

Allah’ın (c.c.) gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Kur’an’da, “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” buyrularak onun üstün bir ahlaka sahip olduğu belirtillir. Kur’an’da, Hz. Muhammed’in (c.c.) müminler için en güzel örnek olduğu da açıkça ifade edilir. Bu konuyla ilgili bir ayette, “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(2) buyrulur. Peygamberimiz (s.a.v.) doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, adaleti, yardımseverliği vb. bütün özellikleriyle bizler için en güzel örnektir. Bu sebeple onun için İslam kültüründe “üsve-i hasene” yani “en güzel örnek” ifadesi kullanılır.

4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

Vahiy: Allah’ın Peygamberlere gönderdiği mesajlara vahiy denir.
İlahi Kitap: Yüce Allah’ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah’ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir.
Suhuf: Sayfalar halinde gönderilen ilahi kitaplara suhuf denir.Yüce dinimiz İslam, sadece Kur’an-ı Kerim’e değil, Allah tarafından daha önce indirilen kutsal kitaplara da inanmamızı emretmiştir.
“Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)

Allah niçin vahiy göndermiştir:
» İnsanların Allah’ı bilip tanımaları için
» İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için
» İnsanların yanlış inançlara yönelmemeleri için
» İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için
» İnsanların güzel ahlakı öğrenerek doğru davranışlar sergilemeleri için
» İnsanların Allah’a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için

“Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)

 

            Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar30.982931.1071
Euro33.538533.6729
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret598213
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı
Admin