• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dindersindeyiz.noktanet.3
  • https://twitter.com/
  • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
  • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
Giriş
Takvim
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği
8.3.Din ve Hayat özet-2023
8.2.Zekat ve Sadaka Özet2023


İndirmek için tıklayınız...
8.1.Kader İnancı Özet2023


İndirme sayfasına gitmek için tıklayınız...

1.ÜNİTE

7.1.Melek ve Ahiret inancı - yasin serçe
 
                                    

7.SINIF 1.ÜNİTE:MELEK VE AHİRET İNANCI

NELER ÖĞRENECEĞİZ ?
Bu üniteyi tamamladığınızda;
1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt edebileceksiniz.
2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırabileceksiniz.
3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlayabileceksiniz.
4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklayabileceksiniz.
5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki
kurabileceksiniz.
6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatları ile tanıyacaksınız.
7. Nas suresinin okunuşunu ve anlamını öğreneceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR
• Âlem 
• Melek
• Şeytan
• Gayb 
• Cin 
• Ahiret
 


1.Varlıklar Alemi-Görülen ve görülmeyen varlıklar:

Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, gök cisimleri, toprak, su maddi varlıklardandır. Melek, şeytan, cin, akıl, sevgi, merhamet, üzüntü vb. ise manevi varlıklardandır.

Melek, şeytan ve cin, gözümüzle göremediğimiz, ancak Allah tarafından Kur'an'da varlıkları bildirildiği için inandığımız varlıklardır.

Âlem: Yaratılmışların tümü. Yüce Allah dışında kalan bütün varlıklar.

Kur'an'a Göre Şeytan: Gözümüzle göremediğimiz varlıklardan birisi de kötülüğün sembolü olan şeytandır. Yüce Allah, şeytanı da ateşten yaratmıştır. Şeytanın amacı insanı Allah'ın yolundan uzaklaştırmak, ibadetten alıkoymak ve kötü işler yapmaya yöneltmektir. Bunun için de insana vesvese verir, tuzak kurar, insanlar arasına fitne sokar. İnsan kötü bir fiil işlediğinde şeytan bunu ona güzel gösterir.

Şeytanın Allah'a İsyanı: Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem'i yarattığı zaman ona akıl, irade gibi üstün vasıflar verdi. Sonra da meleklerin ve İblis'in (şeytanın atası) Adem'e secde etmesini (önünde saygıyla eğilmelerini) istedi. Melekler hemen emre uyup secde ettikleri halde İblis kendisini Adem'den üstün görüp secde etmekten vazgeçti. Böylelikle kibirlenerek Allah'ın emrine karşı geldi ve isyan edenlerden oldu. Kıyamete kadar da insanoğluna düşman olduğunu ilan etti.

"Meleklere, 'Adem'e secde edin.' demiştik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis diretti, kibirlendi, nankörlerden oldu." (Bakara suresi, 34. ayet)

İslam kültüründe görünmeyen âlem ve varlıklarla ilgili bilgiler gayb kavramı kapsamında değerlendirilir. Gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı olarak  tanımlanır. Bu bağlamda melekler, cinler ve şeytan gayb âlemi kapsamında değerlendirilir.

  2.Melekler ve Özellikleri

Yüce Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın şartlarından biridir. Meleklerin diğer yaratılmışlardan farklı olarak birtakım özellikleri ve görevleri vardır.


Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:

Melekler;

» İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir.

» Gözle görülmezler.

» Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur.

» Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir.

» Evlenip çoğalmazlar.

» Çok hızlı hareket ederler.

» İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

» Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler.

» Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimize insan şeklinde gelmiştir.

» Kanatlı varlıklardır.

» Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler.

Kur'an'da Adı Geçen Melekler ve Görevleri

Dört Büyük Melek:

Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri Peygamberlere iletmekle görevli melek.

Azrail: Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.

Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.

İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.

Bunların dışında;

Hafaza: Koruyucu melekler.

Kiramen Kâtibin: Sevaplarımızı ve günahlarımızı kaydeden melekler.

Münker-Nekir: Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.


Meleklere İnanmanın Davranışlarımızın Güzelleşmesine Katkısı:

» Yaptığı davranışların, Kiramen Katibin melekleri tarafından sürekli kayıt altına alındığının bilincinde olan bir insan kötülük yapmamaya özen gösterir.

» Melekler insanları her zaman iyi ve doğru davranış yapmaya yönlendirirler.

» Melek inancı insanı kararlı, çalışkan olmaya yöneltir.

» Melekler her zaman insanların iyiliğini isterler.

» Meleklere inanan bir insan, zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.

DÜNYA VE AHİRET HAYATI

Her canlının takdir edilen yani önceden Allah (c.c.) tarafından belirlenen bir ömrü vardır. Hiçbir canlı bu dünyada ebedî kalıcı değildir.
Allah’a (c.c.) iman eden her Müslüman bu dünya hayatının bir sonunun olduğunu ve ebedî yani sonsuz olan ahiret hayatının gerçek olduğunu bilir.
İnsanın bu dünyaya bir gönderiliş amacı, yaratılış gayesi vardır. Bu amaç ve gayeyi Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirir: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana
kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet.)

Dünya hayatında rahat ve bollukla beraber sıkıntı ve zorluk da vardır.
Dünya hayatı bir imtihan yeridir.
Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır yani burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz.
Ahirete iman eden bir kişi, yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini bilerek her zaman sorumluluk duygusu ile hareket eder. Kalbindeki bu inanç onu nefsinin ve şeytanın
kötü isteklerinden vazgeçirir. Hesap vereceğini bilen insan kolay kolay haksızlık yapamaz. İnsan iman ve akıl nimeti sayesinde iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir.
Ahiret inancı insanın doğasında var olan sonsuzluk duygusunu da karşılar.
Ahiret inancına sahip kişiler, insanın ölümle yok olmadığını, bilakis ölümün sonsuz olan ahiret hayatının bir başlangıcı olduğunu bilirler


4. AHİRET HAYATININ AŞAMALARI

Ölüm, Allah’ın (c.c.) insan başta olmak üzere her canlı için takdir etmiş olduğu bu dünya hayatının bitip ebedî olan ahiret hayatının başlangıç çizgisidir. Kıyamet günü gelinceye kadar ölenler berzah âleminde (kabir hayatı) bulunacaklardır. Kıyametten sonra ba’s yani yeniden diriliş olacaktır. Tüm insanlık mahşer yerinde toplanarak Yüce Rabbimiz tarafından hesaba çekilecektir. Bu dünyada iken yaptığımız her işimiz mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılacaktır. Hesap görüldükten sonrada hesabını verenler sırat
köprüsünü geçerek cennete, geçemeyenler ise cehenneme girecektir.


Ölüm
İnsan hayatına canlılık veren ruhun bedenden ayrılmasına ölüm denir. Ömrün nihayete ermesine ecel denir.


Evrende bulunan her şeyin yok olmasına kıyamet dendiği gibi, ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir.

Kıyamet koptuktan sonra İsrafil’in (a.s.) sura ikinci kez üflemesiyle insanların Allah (c.c.) tarafından yeniden diriltilmelerine ba’s denir. Ba’s’a, ölümden sonra diriliş anlamında basubadelmevt de denir.

Mahşer 
Sura ikinci defa üflendiğinde bütün insanların diriltilerek mezarlarından kalkıp bu dünyada iken yaptıkları her şeyden hesap vermek üzere toplandıkları yere mahşer denir.

Mizan
Mahşerde insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye mizan denir.

Cennet ve Cehennem
Müminlerin ebedi olarak kalacakları ahiret yurduna cennet denir. Cehennem ise, kafirlerin sürekli, günahkâr müminlerin de cezalarını çekinceye kadar kalacakları yerdir.

5. AHİRET İNANCININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Allah’a (c.c.), ahiret gününe, mizana, cennet ve cehenneme iman eden bir kişi, daima sorumluluk hissi taşıyarak hareket eder. Bu duygu ve düşünce kişiyi iyiliklere yöneltirken onu kötülüklerden uzak tutar
Rabbimizin belirlediği sınırlara uyarak O’nun rızasını almaya gayret gösterir.
Allah’ın (c.c.) adalet sahibi olduğunu bilen mümin kişi, ahiret yurdunda da haksızlığın olmadığının bilincinde olur.

Ahirete ve hesaba iman eden bir kişi bu dünyada yaşarken kul hakkına da elinden geldiğince dikkat eder. Kimseyi kırmamaya, haksızlık yapmamaya gayret gösterir. Bu inançta olan insanların yaşadığı toplumda da barış ve huzur olur.
Ahirete iman eden bir kişi, Allah’ın (c.c.) affedici ve merhametli olduğunu da hiçbir zaman hatırından çıkarmadan yaptığı hatalardan bağışlanma için tövbe ederek Rabbinin
rahmetinden umudunu kesmez.6. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. İSA (A.S.)

Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlerin en üstünü olan ve ülü’l-azm diye isimlendirilen beş peygamberden biridir.
Hz. İsa (a.s.) Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve annesi Hz. Meryem’dir (r.a.)
Hz. İsa (a.s.) Allah’ın
(c.c.) bir mucizesi olarak babasız olarak dünyaya geldi.

Peygamberlikle görevlendirilen Hz. İsa (a.s.) Kudüs civarında peygamberlik yapmış
insanları bir olan Allah’ın (c.c.) dinine davet etmiştir. Hz. İsa (a.s.) İsrailoğullarına namazı
ve zekâtı emretmiştir.

Hz. İsa (a.s.) Hristiyanların iddia ettiği gibi çarmıha gerilmemiştir.


Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:
* Beşikte iken konuşması. (bk. Meryem suresi, 30. ayet.)
* Çamura üfleyerek kuş yapması. (bk. Al-i İmran suresi, 49. ayet.)
* Doğuştan âmâ ve alacalı olan birini iyileştirmesi. (bk. Maide suresi, 110. ayet.)
* Ölüleri diriltmesi (bk. Maide suresi, 110. ayet.)
* Gökten kendisine sofra indirilmesi. (bk. Maide suresi, 112-115. ayetler.)
Hz. İsa (a.s.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) geleceğini müjdelemiştir.7. BİR SURE TANIYORUM: NÂS SURESİ VE ANLAMI

Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. Altı ayettir. Nâs suresi Felak suresi ile beraber indirilmiştir. Bu iki surede kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği bildirilmiştir. Bu iki sureye Muavvizeteyn denir.
Bu surede bizlere, görünür görünmez bütün kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmamız
gerektiği vurgulanmaktadır çünkü O, bütün insanların ilahı ve melikidir. Allah (c.c.) dilemezse insana hiçbir şey zarar veremez.
Bu surenin şifa verici ve koruyucu olduğu hadislerde bildirilmiştir.


Bismillâhirrahmânirrahîm Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1. Kul e’ûzü birabbinnâs 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2. Melikinnâs 2. İnsanların hükümdârına,
3. İlâhinnâs 3. İnsanların ilâhına,
4. Min şerrilvesvâsilhannâs 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6. Minelcinneti vennâs 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
         


Yorumlar - Yorum Yaz
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar30.982931.1071
Euro33.538533.6729
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret598208
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı
Admin